منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1276.65 1.1600 0.0900 1278.95 1276.06 09:56:39
گرم 41.05 0.0373 0.0029 41.12 41.03 09:56:39
کیلوگرم 41045.22 37.2948 2.8936 41119.17 41026.25 09:56:39
تولا 478.74 0.4350 0.0338 479.61 478.52 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.41 0.0200 0.1300 14.44 14.39 09:53:17
گرم 0.46 0.0006 0.0042 0.46 0.46 09:53:17
کیلوگرم 463.29 0.6430 4.1796 464.26 462.65 09:53:17
تولا 5.40 0.0075 0.0488 5.42 5.40 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 823.15 3.6000 0.4400 827.40 818.10 09:56:21
گرم 26.46 0.1157 0.0141 26.60 26.30 09:56:21
کیلوگرم 26464.87 115.7426 14.1463 26601.51 26302.51 09:56:21
تولا 308.68 1.3500 0.1650 310.28 306.79 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1310.65 2.8000 0.2100 1314.10 1303.90 09:52:33
گرم 42.14 0.0900 0.0068 42.25 41.92 09:52:33
کیلوگرم 42138.34 90.0220 6.7517 42249.26 41921.33 09:52:33
تولا 491.49 1.0500 0.0788 492.79 488.96 09:52:33

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1144.77 1.0402 0.0900 1146.83 1144.24 09:56:39
گرم 36.81 0.0334 0.0029 36.87 36.79 09:56:39
کیلوگرم 36805.25 33.4423 2.8936 36871.56 36788.24 09:56:39
تولا 429.29 0.3901 0.0338 430.06 429.09 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.92 0.0179 0.1300 12.95 12.90 09:53:17
گرم 0.42 0.0006 0.0042 0.42 0.41 09:53:17
کیلوگرم 415.43 0.5766 4.1796 416.30 414.86 09:53:17
تولا 4.85 0.0067 0.0488 4.86 4.84 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 738.12 3.2281 0.4400 741.93 733.59 09:56:21
گرم 23.73 0.1038 0.0141 23.85 23.59 09:56:21
کیلوگرم 23731.05 103.7864 14.1463 23853.57 23585.46 09:56:21
تولا 276.79 1.2105 0.1650 278.22 275.10 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1175.26 2.5108 0.2100 1178.35 1169.21 09:52:33
گرم 37.79 0.0807 0.0068 37.88 37.59 09:52:33
کیلوگرم 37785.45 80.7227 6.7517 37884.92 37590.85 09:52:33
تولا 440.72 0.9415 0.0788 441.88 438.45 09:52:33

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1002.81 0.9112 0.0900 1004.62 1002.35 09:56:39
گرم 32.24 0.0293 0.0029 32.30 32.23 09:56:39
کیلوگرم 32241.02 29.2951 2.8936 32299.11 32226.12 09:56:39
تولا 376.05 0.3417 0.0338 376.73 375.88 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11.32 0.0157 0.1300 11.34 11.30 09:53:17
گرم 0.36 0.0005 0.0042 0.36 0.36 09:53:17
کیلوگرم 363.92 0.5051 4.1796 364.67 363.41 09:53:17
تولا 4.24 0.0059 0.0488 4.25 4.24 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 646.58 2.8278 0.4400 649.92 642.62 09:56:21
گرم 20.79 0.0909 0.0141 20.90 20.66 09:56:21
کیلوگرم 20788.15 90.9158 14.1463 20895.48 20660.62 09:56:21
تولا 242.47 1.0604 0.1650 243.72 240.98 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1029.52 2.1994 0.2100 1032.23 1024.21 09:52:33
گرم 33.10 0.0707 0.0068 33.19 32.93 09:52:33
کیلوگرم 33099.67 70.7123 6.7517 33186.80 32929.20 09:52:33
تولا 386.07 0.8248 0.0788 387.08 384.08 09:52:33

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4689.77 4.2613 0.0900 4698.22 4687.61 09:56:39
گرم 150.78 0.1370 0.0029 151.05 150.71 09:56:39
کیلوگرم 150779.62 137.0026 2.8936 151051.26 150709.93 09:56:39
تولا 1758.67 1.5980 0.0338 1761.83 1757.85 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52.94 0.0735 0.1300 53.05 52.86 09:53:17
گرم 1.70 0.0024 0.0042 1.71 1.70 09:53:17
کیلوگرم 1701.90 2.3621 4.1796 1705.45 1699.54 09:53:17
تولا 19.85 0.0276 0.0488 19.89 19.82 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3023.84 13.2246 0.4400 3039.45 3005.29 09:56:21
گرم 97.22 0.4252 0.0141 97.72 96.62 09:56:21
کیلوگرم 97218.69 425.1804 14.1463 97720.64 96622.26 09:56:21
تولا 1133.94 4.9592 0.1650 1139.80 1126.98 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4814.67 10.2858 0.2100 4827.35 4789.88 09:52:33
گرم 154.80 0.3307 0.0068 155.20 154.00 09:52:33
کیلوگرم 154795.21 330.6959 6.7517 155202.67 153998.00 09:52:33
تولا 1805.50 3.8572 0.0788 1810.26 1796.21 09:52:33

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1715.05 1.5583 0.0900 1718.14 1714.26 09:56:39
گرم 55.14 0.0501 0.0029 55.24 55.11 09:56:39
کیلوگرم 55140.15 50.1019 2.8936 55239.49 55114.67 09:56:39
تولا 643.14 0.5844 0.0338 644.30 642.85 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.36 0.0269 0.1300 19.40 19.33 09:53:17
گرم 0.62 0.0009 0.0042 0.62 0.62 09:53:17
کیلوگرم 622.39 0.8638 4.1796 623.68 621.52 09:53:17
تولا 7.26 0.0101 0.0488 7.27 7.25 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1105.82 4.8362 0.4400 1111.53 1099.04 09:56:21
گرم 35.55 0.1555 0.0141 35.74 35.33 09:56:21
کیلوگرم 35552.90 155.4886 14.1463 35736.47 35334.79 09:56:21
تولا 414.68 1.8136 0.1650 416.82 412.14 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1760.73 3.7615 0.2100 1765.36 1751.66 09:52:33
گرم 56.61 0.1209 0.0068 56.76 56.32 09:52:33
کیلوگرم 56608.65 120.9356 6.7517 56757.66 56317.11 09:52:33
تولا 660.27 1.4106 0.0788 662.01 656.87 09:52:33

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8823.57 8.0173 0.0900 8839.46 8819.49 09:56:39
گرم 283.68 0.2578 0.0029 284.20 283.55 09:56:39
کیلوگرم 283684.04 257.7633 2.8936 284195.12 283552.93 09:56:39
تولا 3308.84 3.0065 0.0338 3314.80 3307.31 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 99.59 0.1382 0.1300 99.80 99.46 09:53:17
گرم 3.20 0.0044 0.0042 3.21 3.20 09:53:17
کیلوگرم 3202.04 4.4442 4.1796 3208.71 3197.60 09:53:17
تولا 37.35 0.0518 0.0488 37.43 37.30 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5689.20 24.8814 0.4400 5718.58 5654.30 09:56:21
گرم 182.91 0.8000 0.0141 183.86 181.79 09:56:21
کیلوگرم 182911.93 799.9550 14.1463 183856.32 181789.77 09:56:21
تولا 2133.45 9.3305 0.1650 2144.47 2120.36 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9058.56 19.3522 0.2100 9082.40 9011.90 09:52:33
گرم 291.24 0.6222 0.0068 292.01 289.74 09:52:33
کیلوگرم 291239.17 622.1872 6.7517 292005.79 289739.25 09:52:33
تولا 3396.96 7.2571 0.0788 3405.90 3379.47 09:52:33

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140699.60 127.8436 0.0900 140953.08 140634.57 09:56:39
گرم 4523.60 4.1103 0.0029 4531.75 4521.51 09:56:39
کیلوگرم 4523593.70 4110.2641 2.8936 4531743.36 4521503.13 09:56:39
تولا 52762.39 47.9414 0.0338 52857.44 52738.00 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1588.13 2.2042 0.1300 1591.43 1585.92 09:53:17
گرم 51.06 0.0709 0.0042 51.17 50.99 09:53:17
کیلوگرم 51059.40 70.8666 4.1796 51165.70 50988.54 09:53:17
تولا 595.55 0.8266 0.0488 596.79 594.72 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 90719.36 396.7560 0.4400 91187.75 90162.80 09:56:21
گرم 2916.70 12.7560 0.0141 2931.75 2898.80 09:56:21
کیلوگرم 2916693.02 12755.9921 14.1463 2931752.18 2898799.20 09:56:21
تولا 34019.79 148.7836 0.1650 34195.43 33811.08 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 144446.74 308.5880 0.2100 144826.96 143702.82 09:52:33
گرم 4644.07 9.9213 0.0068 4656.29 4620.15 09:52:33
کیلوگرم 4644066.95 9921.3272 6.7517 4656291.45 4620149.47 09:52:33
تولا 54167.57 115.7206 0.0788 54310.15 53888.60 09:52:33

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12314.31 11.1891 0.0900 12336.50 12308.62 09:56:39
گرم 395.91 0.3597 0.0029 396.63 395.73 09:56:39
کیلوگرم 395913.98 359.7386 2.8936 396627.26 395731.01 09:56:39
تولا 4617.87 4.1959 0.0338 4626.19 4615.74 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 139.00 0.1929 0.1300 139.29 138.80 09:53:17
گرم 4.47 0.0062 0.0042 4.48 4.46 09:53:17
کیلوگرم 4468.82 6.2024 4.1796 4478.12 4462.62 09:53:17
تولا 52.12 0.0723 0.0488 52.23 52.05 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7939.94 34.7249 0.4400 7980.93 7891.23 09:56:21
گرم 255.28 1.1164 0.0141 256.59 253.71 09:56:21
کیلوگرم 255274.82 1116.4300 14.1463 256592.82 253708.71 09:56:21
تولا 2977.48 13.0218 0.1650 2992.85 2959.21 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12642.27 27.0082 0.2100 12675.55 12577.16 09:52:33
گرم 406.46 0.8683 0.0068 407.53 404.37 09:52:33
کیلوگرم 406458.04 868.3344 6.7517 407527.96 404364.74 09:52:33
تولا 4740.85 10.1281 0.0788 4753.33 4716.44 09:52:33

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1292.10 1.1740 0.0900 1294.43 1291.50 09:56:39
گرم 41.54 0.0377 0.0029 41.62 41.52 09:56:39
کیلوگرم 41541.87 37.7461 2.8936 41616.71 41522.67 09:56:39
تولا 484.54 0.4403 0.0338 485.41 484.31 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.58 0.0202 0.1300 14.61 14.56 09:53:17
گرم 0.47 0.0007 0.0042 0.47 0.47 09:53:17
کیلوگرم 468.90 0.6508 4.1796 469.87 468.25 09:53:17
تولا 5.47 0.0076 0.0488 5.48 5.46 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 833.11 3.6436 0.4400 837.41 828.00 09:56:21
گرم 26.79 0.1171 0.0141 26.92 26.62 09:56:21
کیلوگرم 26785.09 117.1431 14.1463 26923.39 26620.77 09:56:21
تولا 312.42 1.3663 0.1650 314.03 310.50 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1326.51 2.8339 0.2100 1330.00 1319.68 09:52:33
گرم 42.65 0.0911 0.0068 42.76 42.43 09:52:33
کیلوگرم 42648.22 91.1113 6.7517 42760.48 42428.58 09:52:33
تولا 497.44 1.0627 0.0788 498.75 494.88 09:52:33

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88885.48 80.7638 0.0900 89045.61 88844.40 09:56:39
گرم 2857.73 2.5966 0.0029 2862.88 2856.41 09:56:39
کیلوگرم 2857732.40 2596.6158 2.8936 2862880.86 2856411.70 09:56:39
تولا 33332.08 30.2865 0.0338 33392.13 33316.68 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1003.28 1.3925 0.1300 1005.37 1001.89 09:53:17
گرم 32.26 0.0448 0.0042 32.32 32.21 09:53:17
کیلوگرم 32256.24 44.7692 4.1796 32323.39 32211.47 09:53:17
تولا 376.23 0.5222 0.0488 377.01 375.71 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 57311.00 250.6464 0.4400 57606.90 56959.39 09:56:21
گرم 1842.59 8.0585 0.0141 1852.10 1831.29 09:56:21
کیلوگرم 1842589.92 8058.4629 14.1463 1852103.38 1831285.69 09:56:21
تولا 21491.64 93.9925 0.1650 21602.60 21359.79 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91252.70 194.9472 0.2100 91492.90 90782.73 09:52:33
گرم 2933.84 6.2677 0.0068 2941.56 2918.73 09:52:33
کیلوگرم 2933840.10 6267.6933 6.7517 2941562.80 2918730.48 09:52:33
تولا 34219.79 73.1053 0.0788 34309.86 34043.55 09:52:33

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10020.17 9.1046 0.0900 10038.22 10015.54 09:56:39
گرم 322.16 0.2927 0.0029 322.74 322.01 09:56:39
کیلوگرم 322155.72 292.7197 2.8936 322736.12 322006.84 09:56:39
تولا 3757.57 3.4142 0.0338 3764.34 3755.83 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 113.10 0.1570 0.1300 113.34 112.94 09:53:17
گرم 3.64 0.0050 0.0042 3.64 3.63 09:53:17
کیلوگرم 3636.29 5.0469 4.1796 3643.86 3631.24 09:53:17
تولا 42.41 0.0589 0.0488 42.50 42.35 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6460.74 28.2557 0.4400 6494.10 6421.10 09:56:21
گرم 207.72 0.9084 0.0141 208.79 206.44 09:56:21
کیلوگرم 207717.45 908.4405 14.1463 208789.91 206443.11 09:56:21
تولا 2422.78 10.5959 0.1650 2435.29 2407.92 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10287.03 21.9766 0.2100 10314.11 10234.05 09:52:33
گرم 330.74 0.7066 0.0068 331.61 329.03 09:52:33
کیلوگرم 330735.44 706.5649 6.7517 331606.03 329032.11 09:52:33
تولا 3857.64 8.2412 0.0788 3867.79 3837.77 09:52:33

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1845.14 1.6765 0.0900 1848.47 1844.29 09:56:39
گرم 59.32 0.0539 0.0029 59.43 59.30 09:56:39
کیلوگرم 59322.66 53.9022 2.8936 59429.53 59295.24 09:56:39
تولا 691.93 0.6287 0.0338 693.18 691.61 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.83 0.0289 0.1300 20.87 20.80 09:53:17
گرم 0.67 0.0009 0.0042 0.67 0.67 09:53:17
کیلوگرم 669.60 0.9293 4.1796 670.99 668.67 09:53:17
تولا 7.81 0.0108 0.0488 7.83 7.80 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1189.70 5.2031 0.4400 1195.84 1182.40 09:56:21
گرم 38.25 0.1673 0.0141 38.45 38.02 09:56:21
کیلوگرم 38249.67 167.2828 14.1463 38447.16 38015.01 09:56:21
تولا 446.14 1.9512 0.1650 448.44 443.40 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1894.28 4.0468 0.2100 1899.27 1884.53 09:52:33
گرم 60.90 0.1301 0.0068 61.06 60.59 09:52:33
کیلوگرم 60902.55 130.1088 6.7517 61062.86 60588.89 09:52:33
تولا 710.36 1.5176 0.0788 712.23 706.70 09:52:33

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7747.73 7.0398 0.0900 7761.69 7744.15 09:56:39
گرم 249.10 0.2263 0.0029 249.54 248.98 09:56:39
کیلوگرم 249095.23 226.3349 2.8936 249544.00 248980.11 09:56:39
تولا 2905.40 2.6399 0.0338 2910.64 2904.06 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 87.45 0.1214 0.1300 87.63 87.33 09:53:17
گرم 2.81 0.0039 0.0042 2.82 2.81 09:53:17
کیلوگرم 2811.63 3.9023 4.1796 2817.48 2807.72 09:53:17
تولا 32.79 0.0455 0.0488 32.86 32.75 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4995.53 21.8477 0.4400 5021.33 4964.89 09:56:21
گرم 160.61 0.7024 0.0141 161.44 159.62 09:56:21
کیلوگرم 160609.99 702.4187 14.1463 161439.23 159624.65 09:56:21
تولا 1873.33 8.1929 0.1650 1883.00 1861.83 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7954.07 16.9926 0.2100 7975.01 7913.11 09:52:33
گرم 255.73 0.5463 0.0068 256.40 254.41 09:52:33
کیلوگرم 255729.19 546.3257 6.7517 256402.34 254412.15 09:52:33
تولا 2982.78 6.3722 0.0788 2990.63 2967.42 09:52:33

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 388.48 0.3530 0.0900 389.18 388.31 09:56:39
گرم 12.49 0.0113 0.0029 12.51 12.48 09:56:39
کیلوگرم 12490.06 11.3488 2.8936 12512.56 12484.29 09:56:39
تولا 145.68 0.1324 0.0338 145.94 145.61 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.38 0.0061 0.1300 4.39 4.38 09:53:17
گرم 0.14 0.0002 0.0042 0.14 0.14 09:53:17
کیلوگرم 140.98 0.1957 4.1796 141.27 140.78 09:53:17
تولا 1.64 0.0023 0.0488 1.65 1.64 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 250.48 1.0955 0.4400 251.78 248.95 09:56:21
گرم 8.05 0.0352 0.0141 8.09 8.00 09:56:21
کیلوگرم 8053.26 35.2205 14.1463 8094.84 8003.85 09:56:21
تولا 93.93 0.4108 0.1650 94.42 93.36 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 398.83 0.8520 0.2100 399.88 396.78 09:52:33
گرم 12.82 0.0274 0.0068 12.86 12.76 09:52:33
کیلوگرم 12822.70 27.3937 6.7517 12856.45 12756.66 09:52:33
تولا 149.56 0.3195 0.0788 149.96 148.79 09:52:33

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5333.84 4.8465 0.0900 5343.45 5331.38 09:56:39
گرم 171.49 0.1558 0.0029 171.80 171.41 09:56:39
کیلوگرم 171486.93 155.8178 2.8936 171795.88 171407.68 09:56:39
تولا 2000.19 1.8174 0.0338 2003.80 1999.27 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.20 0.0836 0.1300 60.33 60.12 09:53:17
گرم 1.94 0.0027 0.0042 1.94 1.93 09:53:17
کیلوگرم 1935.63 2.6865 4.1796 1939.66 1932.95 09:53:17
تولا 22.58 0.0313 0.0488 22.62 22.55 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3439.12 15.0408 0.4400 3456.88 3418.02 09:56:21
گرم 110.57 0.4836 0.0141 111.14 109.89 09:56:21
کیلوگرم 110570.22 483.5726 14.1463 111141.10 109891.87 09:56:21
تولا 1289.67 5.6403 0.1650 1296.33 1281.76 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5475.90 11.6984 0.2100 5490.31 5447.69 09:52:33
گرم 176.05 0.3761 0.0068 176.52 175.15 09:52:33
کیلوگرم 176054.00 376.1120 6.7517 176517.43 175147.30 09:52:33
تولا 2053.46 4.3869 0.0788 2058.87 2042.89 09:52:33

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11210.39 10.1861 0.0900 11230.59 11205.21 09:56:39
گرم 360.42 0.3275 0.0029 361.07 360.26 09:56:39
کیلوگرم 360422.18 327.4897 2.8936 361071.51 360255.61 09:56:39
تولا 4203.90 3.8198 0.0338 4211.47 4201.96 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.54 0.1756 0.1300 126.80 126.36 09:53:17
گرم 4.07 0.0056 0.0042 4.08 4.06 09:53:17
کیلوگرم 4068.21 5.6464 4.1796 4076.68 4062.57 09:53:17
تولا 47.45 0.0659 0.0488 47.55 47.39 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7228.16 31.6120 0.4400 7265.48 7183.82 09:56:21
گرم 232.39 1.0163 0.0141 233.59 230.97 09:56:21
کیلوگرم 232390.65 1016.3474 14.1463 233590.50 230964.94 09:56:21
تولا 2710.56 11.8545 0.1650 2724.56 2693.93 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11508.95 24.5871 0.2100 11539.24 11449.68 09:52:33
گرم 370.02 0.7905 0.0068 371.00 368.12 09:52:33
کیلوگرم 370021.02 790.4924 6.7517 370995.02 368115.37 09:52:33
تولا 4315.86 9.2202 0.0788 4327.22 4293.63 09:52:33

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 190220.85 172.8400 0.0900 190563.55 190132.94 09:56:39
گرم 6115.74 5.5569 0.0029 6126.76 6112.92 09:56:39
کیلوگرم 6115737.78 5556.9309 2.8936 6126755.83 6112911.41 09:56:39
تولا 71332.87 64.8150 0.0338 71461.38 71299.91 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2147.09 2.9800 0.1300 2151.56 2144.11 09:53:17
گرم 69.03 0.0958 0.0042 69.17 68.93 09:53:17
کیلوگرم 69030.49 95.8092 4.1796 69174.21 68934.69 09:53:17
تولا 805.16 1.1175 0.0488 806.84 804.04 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 122649.35 536.4000 0.4400 123282.60 121896.90 09:56:21
گرم 3943.27 17.2457 0.0141 3963.63 3919.08 09:56:21
کیلوگرم 3943265.23 17245.6476 14.1463 3963624.67 3919073.42 09:56:21
تولا 45993.54 201.1501 0.1650 46231.01 45711.37 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 195286.85 417.2000 0.2100 195800.90 194281.10 09:52:33
گرم 6278.62 13.4133 0.0068 6295.15 6246.28 09:52:33
کیلوگرم 6278613.34 13413.2815 6.7517 6295140.42 6246277.75 09:52:33
تولا 73232.62 156.4501 0.0788 73425.39 72855.47 09:52:33

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4649.56 4.2247 0.0900 4657.94 4647.41 09:56:39
گرم 149.49 0.1358 0.0029 149.76 149.42 09:56:39
کیلوگرم 149486.69 135.8278 2.8936 149756.00 149417.61 09:56:39
تولا 1743.59 1.5843 0.0338 1746.73 1742.78 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 52.48 0.0728 0.1300 52.59 52.41 09:53:17
گرم 1.69 0.0023 0.0042 1.69 1.68 09:53:17
کیلوگرم 1687.31 2.3419 4.1796 1690.82 1684.97 09:53:17
تولا 19.68 0.0273 0.0488 19.72 19.65 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2997.91 13.1112 0.4400 3013.39 2979.52 09:56:21
گرم 96.39 0.4215 0.0141 96.88 95.79 09:56:21
کیلوگرم 96385.05 421.5346 14.1463 96882.69 95793.73 09:56:21
تولا 1124.22 4.9167 0.1650 1130.02 1117.32 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4773.39 10.1976 0.2100 4785.95 4748.80 09:52:33
گرم 153.47 0.3279 0.0068 153.87 152.68 09:52:33
کیلوگرم 153467.85 327.8602 6.7517 153871.82 152677.47 09:52:33
تولا 1790.02 3.8241 0.0788 1794.73 1780.80 09:52:33

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 82581.13 75.0355 0.0900 82729.90 82542.96 09:56:39
گرم 2655.04 2.4124 0.0029 2659.83 2653.82 09:56:39
کیلوگرم 2655042.89 2412.4464 2.8936 2659826.19 2653815.87 09:56:39
تولا 30967.95 28.1383 0.0338 31023.74 30953.63 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 932.12 1.2937 0.1300 934.06 930.83 09:53:17
گرم 29.97 0.0416 0.0042 30.03 29.93 09:53:17
کیلوگرم 29968.41 41.5939 4.1796 30030.80 29926.81 09:53:17
تولا 349.55 0.4851 0.0488 350.27 349.06 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53246.12 232.8689 0.4400 53521.03 52919.45 09:56:21
گرم 1711.90 7.4869 0.0141 1720.74 1701.40 09:56:21
کیلوگرم 1711901.11 7486.9028 14.1463 1720739.82 1701398.65 09:56:21
تولا 19967.31 87.3259 0.1650 20070.40 19844.81 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 84780.44 181.1202 0.2100 85003.61 84343.81 09:52:33
گرم 2725.75 5.8232 0.0068 2732.93 2711.72 09:52:33
کیلوگرم 2725752.53 5823.1466 6.7517 2732927.48 2711714.59 09:52:33
تولا 31792.69 67.9201 0.0788 31876.38 31628.95 09:52:33

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4787.69 4.3502 0.0900 4796.32 4785.48 09:56:39
گرم 153.93 0.1399 0.0029 154.21 153.86 09:56:39
کیلوگرم 153927.78 139.8631 2.8936 154205.10 153856.65 09:56:39
تولا 1795.39 1.6313 0.0338 1798.62 1794.56 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 54.04 0.0750 0.1300 54.15 53.97 09:53:17
گرم 1.74 0.0024 0.0042 1.74 1.74 09:53:17
کیلوگرم 1737.44 2.4114 4.1796 1741.05 1735.03 09:53:17
تولا 20.27 0.0281 0.0488 20.31 20.24 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3086.98 13.5007 0.4400 3102.92 3068.04 09:56:21
گرم 99.25 0.4341 0.0141 99.76 98.64 09:56:21
کیلوگرم 99248.55 434.0579 14.1463 99760.97 98639.66 09:56:21
تولا 1157.62 5.0628 0.1650 1163.59 1150.52 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4915.20 10.5006 0.2100 4928.14 4889.89 09:52:33
گرم 158.03 0.3376 0.0068 158.44 157.21 09:52:33
کیلوگرم 158027.22 337.6006 6.7517 158443.19 157213.36 09:52:33
تولا 1843.20 3.9377 0.0788 1848.05 1833.71 09:52:33

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1756.80 1.5963 0.0900 1759.96 1755.99 09:56:39
گرم 56.48 0.0513 0.0029 56.58 56.46 09:56:39
کیلوگرم 56482.33 51.3214 2.8936 56584.09 56456.22 09:56:39
تولا 658.80 0.5986 0.0338 659.99 658.50 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.83 0.0275 0.1300 19.87 19.80 09:53:17
گرم 0.64 0.0009 0.0042 0.64 0.64 09:53:17
کیلوگرم 637.54 0.8849 4.1796 638.86 636.65 09:53:17
تولا 7.44 0.0103 0.0488 7.45 7.43 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1132.74 4.9540 0.4400 1138.59 1125.79 09:56:21
گرم 36.42 0.1593 0.0141 36.61 36.19 09:56:21
کیلوگرم 36418.30 159.2734 14.1463 36606.33 36194.88 09:56:21
تولا 424.78 1.8577 0.1650 426.97 422.17 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1803.59 3.8531 0.2100 1808.33 1794.30 09:52:33
گرم 57.99 0.1239 0.0068 58.14 57.69 09:52:33
کیلوگرم 57986.58 123.8793 6.7517 58139.21 57687.94 09:52:33
تولا 676.35 1.4449 0.0788 678.13 672.86 09:52:33

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8550.24 7.7690 0.0900 8565.64 8546.28 09:56:39
گرم 274.90 0.2498 0.0029 275.39 274.77 09:56:39
کیلوگرم 274896.26 249.7784 2.8936 275391.51 274769.21 09:56:39
تولا 3206.34 2.9134 0.0338 3212.12 3204.86 09:56:39
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96.51 0.1339 0.1300 96.71 96.38 09:53:17
گرم 3.10 0.0043 0.0042 3.11 3.10 09:53:17
کیلوگرم 3102.85 4.3065 4.1796 3109.31 3098.54 09:53:17
تولا 36.19 0.0502 0.0488 36.27 36.14 09:53:17
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5512.96 24.1106 0.4400 5541.43 5479.14 09:56:21
گرم 177.25 0.7752 0.0141 178.16 176.16 09:56:21
کیلوگرم 177245.80 775.1745 14.1463 178160.94 176158.40 09:56:21
تولا 2067.36 9.0415 0.1650 2078.04 2054.68 09:56:21
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8777.95 18.7527 0.2100 8801.05 8732.74 09:52:33
گرم 282.22 0.6029 0.0068 282.96 280.76 09:52:33
کیلوگرم 282217.35 602.9135 6.7517 282960.22 280763.90 09:52:33
تولا 3291.73 7.0323 0.0788 3300.40 3274.78 09:52:33
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.61 1.55 0.98 0.05 20.08 18.91 8.48 0.45